ANKARA UYDUCU

ANKARA UYDU SERVİSİ

DİGİTÜRK SERVİSLER ANKARA

DSMART SERVİSLER ANKARA

GÖKNET İNTERNET ANKARA

TİVİ BU ABONELİK ANKARA

TÜRKTELEKOM İNTERNET ETİMESĞUT
 
 
 
 
 

Namaz sureleri..Namaz dua'ları ve anlamları...
Namaz içinde okunan sureler ve mealleri..Namaz duaları ve anlamları..
Namaz sureleri ve manaları..Mealleriyle namaz sureleri..
Namaz içerisinde okunan dua ve sureler:

SÜBHÂNEKE DUASI VE ANLAMI

Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük.Ve teâlâ ceddük.( Ve celle senâük.) Ve lâilâhe gayruk.

Anlamı: Allah’ım! Sen, eksik sıfatlardan uzaksın. Seni, Sana yaraşan övgü ile övüyorum.Senin ismin kutlu ve yücedir. ( Seni anmak da kutludur!) Senden başka hiçbir Tanrı da yoktur.TAHİYYÂT DUASI VE ANLAMI

Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Anlamı: Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamber!Allah’ın rahmeti, bereketleri ve selâmı, senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun!Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed, onun kulu ve elçisidir.ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BÂRİK DUALARI VE ANLAMLARI

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed; kemâ salleyte alâİbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allah’ım! İbrahim peygambere ve onun yakınlarına salât ve selâm ettiğin gibi
Muhammed’e ve onun yakınlarına da salât ve selâm et. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin.

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed;kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allah’ım! İbrahim’i ve onun yakınlarını kutlu eylediğin gibiMuhammed’i ve onun yakınlarını da kutlu eyle. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin


RABBENÂ DUALARI VE ANLAMLARI

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

Anlamı: Ey Rabbimiz (olan) Allah! Bize dünyada iyilik ver,ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru!

Rabbenağfirli velivâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Anlamı: Ey Rabbimiz! Hesapların görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri rahmetinle bağışla;
ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!

Buraya kadar olanlar ayet olmayıp yalnızca duadır.Aşağıdakiler ise,Kuranı Kerim içerisinde geçen sure olan dualardır.

FATİHA SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm.Mâliki yevmiddîn. İyyâke na`büdü ve iyyâke nestaîn.İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en`amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Anlamı: Hamd (övme ve övülme),âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.O,Rahmandır ve Rahîmdir.Ceza gününün malikidir.(Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.Bize doğru yolu
göster.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

İHLÂS SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: De ki: O Allah birdir. Allah sameddir[1].O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

.ASR SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Vel asri innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihati vetevâ savbilhakki vetevâ savbissabr.

Anlamı: Asr’a yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir.Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler,
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.


FİL SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Elemtera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec` al keydehüm fi tadlîl.Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâretin min siccîl.Fecealehum keasfin me`kûl.

Anlamı: Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?Onların üstüne ebâbil kuşlarını göndermedi mi? Ki o kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atarlardı.İşte bu atışlar onları, yenik ekin yaprağı gibi paramparça ediverdi.


Kurayş Sûresi

Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.,

Maun süresi ve anlamı

Okunuşu: Era'eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm.Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü?Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur.Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler.Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


KEVSER SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

İnnâ a`taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Anlamı: (Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
Asıl sonu kesik olan, şüphesiz seni kötüleyendir

Kafirun suresi ve Anlamı:

Okunuşu: Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a'budu mâ ta'budûn.Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam.Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim.Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


Nasr suresi ve Anlamı:Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth.Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip,insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce,Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

Tebbet suresi ve Anlamı:
Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb.Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.

Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi.Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

İhlas suresi ve Anlamı:
Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir.Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.
O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.

FELAK SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Kul eûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı: De ki: Yarattığın şeylerin şerrinden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım.

NAS SURESİ VE ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Kul eûzü birabbin nâs; Melikinnâs; İlâhinnâs; min şerril vesvâsil hannâs.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi minel cinneti vennâs.

Anlamı: De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında)pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine ( mutlak sahip ve hâkimine), insanların İlah’ına sığınırım.

Allah’ın 99 ismi (Esmaü'l Hüsna) ve Türkçe anlamları

Arapça'da isim kelimesinin çoğulu olan esmâ ile güzel, en güzel anlamına gelen Hüsnâ kelimeleriyle oluşan esmâül hüsnâ terimi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala'ya nisbet edilen 99 ismi ifade eder. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. Hz. Muhammed(SAV) bir hadis-i seriflerinde "Allah'in doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennet'e girer." diye beyan edip ardından, bu isimleri saymıştır. İşte Allah'ın 99 ismi olan Esmaü'l Hüsna ve tek tek manaları.

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah,
     Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

ANKARA UYDU SİSTEMİ

ANKARA ÇANAK ANTEN KURULUM

DİGİTÜRK BAYİLER ANKARA

DSMART BAYİLER ANKARA

GÖKNET İNTERNET ANKARA

TİVİ BU SERVİSİ ANKARA

TÜRKTELEKOM ABONELİK ETİMESGUT